Nájemní smlouva

Družstvo garáží Štětí

Se sídlem Ostrovní 473, 41108 Štětí.

zapsáné v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl DrXXVI vložce 310, IČ 002 27 765

_________________________________________________________________________

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 

kterou dle S 2205 občanského zákoníku a stanov DG Štětí uzavřelo

Družstvo garáží Štětí se sídlem ve Štětí, Ostrovní 473, jako pronajímatel a

pan(í) ……….., narozen(a) ………….., bytem …………., Štětí, člen Družstva, kterému dle stanov vzniklo právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevní garáži uvedené v článku l. této smlouvy

jako nájemce s členským číslem člena DG Štětí xxxx.

l.

Družstvo garáž ev.č. xxx, na parcele č. 973/111, ve II. dvoře areálu garáží na adrese ŠTĚTÍ, ulice Cihelná pronajímá výše uvedenému členu Družstva za podmínek upravených stanovami DG, které nájemce obdržel (ke stažení na stránkách Družstva) a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Základní členský podíl člena s pronajatou garáží dle čl. I. je …….Kč.

III.

Vybavení a zařízení garáže je zcela v režii člena – nájemce. Současně nájemce prohlašuje, že zná současný stav garáže a takto jej převzal do užívání a nájmu.

IV.

Družstevní ekonomické nájemné je stanoveno podle směrnice DG (viz příloha stanov).  Předpis nájemného garáže je vždy přílohou této smlouvy a podléhá změnám dle stanov DG Štětí.

Nájemce je povinen uhradit nájem vždy jedenkrát ročně, v termínu dle předpisu nájemného. Nezaplatí-li do tohoto termínu, je povinen zaplatit družstvu poplatek ve výši 0,25 % za každý den prodlení.

V.

Zvláštní ujednání

  1. Nájemce se zavazuje dodržovat stanovy Družstva a řídit se rozhodnutími volených orgánů DG Štětí.
  2. Nájemce se zavazuje neomezovat svou činností ostatní členy Družstva.
  3. Nájemce se dále zavazuje, že bude dbát na pořádek a bezpečnost na společných prostorách areálů a přilehlých přístupových komunikací tak, aby Družstvu nevznikla škoda.

Ve Štětí dne 1.11.2020

 

Podpis nájemce:                                                                          Podpis pověřeného zástupce DG:

…………………………………                                                        …………………………………………………..

 

Tato nájemní smlouva bude uzavřena se všemi stávajícími i novými členy. Podpisem obou stran se stává základním dokumentem vztahu člena a Družstva garáží.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..