Stanovy družstva

DRUŽSTVO GARÁŽÍ ŠTĚTÍ

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Firma a sídlo družstva

Obchodní firma družstva zní: Družstvo garáží Štětí (dále jen ,,družstvo“).

Sídlo družstva se nachází v obci: Štětí.

Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.

 

Článek 2

Základní ustanovení

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov.

Družstvo je právnickou osobou, a to obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a těmito stanovami.

Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak.

Družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. Zároveň se informační deska zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.

 

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI DRUŽSTVA

Článek 3

Předmět činnosti družstva

Předmětem činnosti družstva je:

 1. Zajištění výstavby a užívání garáží svým členům;
 2. Zajištění správy, údržby a oprav garáží a s nimi souvisejících částí.

Předmětem jiné činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, přičemž tato jiná činnost má ve vztahu k základnímu předmětu činnosti uvedenému v odst. 1 tohoto článku pouze vedlejší a doplňkový charakter.

 

Článek 4

Základní členský vklad

 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) vždy na jednu garáž, na jejíž užívání má člen právo nebo ve vztahu ke které má člen právo na uzavření smlouvy o užívání garáže, tj. základní členský vklad je roven násobku částky 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) a počtu garáží, na jejichž užívání má člen právo nebo ve vztahu ke kterým má člen právo na uzavření smlouvy o užívání garáže.
 2. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.
 3. Členský vklad člena družstva je tvořen součtem základního vstupního vkladu a všech dalších členských vkladů člena.
 4. Základní členský vklad je peněžitý. Přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by byl rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK základní členský vklad snížen.
 5. Jednou z podmínek vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a zároveň splacení celé výše základního členského vkladu. Za trvání družstva je uchazeč o členství povinen splnit vkladovou povinnost, tj. splatit základní členský vklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí představenstva o přijetí za člena, a to na účet družstva.
 6. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavírá družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva musí obsahovat údaj o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu, jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Nepeněžitý vklad oceňuje znalec ze seznamu znalců určený dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započítat na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Před jeho vložením schválí nepeněžitý vklad členská schůze.
 7. Nepeněžitým vkladem může být též provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členům družstva.
 8. Za trvání členství další členský vklad nebo jeho část nelze vracet ani jej jinak vypořádávat.
 9. Družstvo i nadále účtuje o dříve vzniklé další majetkové účasti, kterou se dosavadní členové družstva v souladu s § 223 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a stanovami v předchozím znění podíleli na podnikání družstva s tím, že tato další majetková účast zůstává v souladu s § 781 odst. 2 ZOK zachována.

 

 ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 Článek 5

Vznik členství

 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické.
 2. Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu.
 3. Družstevní podíl je vždy spojen s právem užívání nebo právem na uzavření smlouvy o užívání garáže, případně více garáží, a to tak, že se zaplacenou částkou 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) na základním členském vkladu (viz článek 5 odst. 1 stanov) je spojeno právo na uzavření smlouvy o užívání jedné garáže.
 4. Za trvání družstva vzniká členství přijetím za člena rozhodnutím představenstva na základě písemné přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne na základě písemné přihlášky dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.
 5. Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu, nebo převodem či přechodem nově vzniklých družstevních podílů, které vznikly rozdělením dosavadního družstevního podílu, na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov.
 6. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.

 

Článek 6

Postup pro přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky

a) Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku za člena družstva obsahující alespoň:

 1. obchodní firmu družstva,
 2. jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství,
 3. vymezení družstevního podílu.

b) Představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky zpravidla na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí představenstva o přijetí za člena se vyznačuje na písemné členské přihlášce, jejíž jedno vyhotovení je určeno pro přijatého člena a jedno vyhotovení pro družstvo. Členovi se toto rozhodnutí předává buď osobně, nebo zasílá poštou dopisem s dodejkou. Rozhodnutí o nepřijetí za člena se písemnou formou doručuje uchazeči o členství poštou dopisem s dodejkou, není-li předáno osobně proti podpisu.

c) V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství je družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do družstva bylo přijato.

 

 Článek 7

Převod členství

 1. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na osobu, která není členem družstva, na základě písemné smlouvy o převodu družstevního podílu jen s předchozím souhlasem představenstva. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona nebo podle stanov může stát členem družstva.
 2. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může člen odvolat členské schůzi, a to písemně nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí představenstva. Členská schůze rozhodne o odvolání člena na svém nejbližším zasedání.
 3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s převáděným družstevním podílem spojeny. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. Tímto dnem se nabyvatel družstevního podílu stává členem družstva.
 4. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí rovněž na převody části družstevního podílu rozdělených dle článku 10 těchto stanov.

 

Článek 8

Přechod členství

 1. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká smrtí. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena družstva. Souhlas představenstva ani členské schůze s přechodem podílu se nevyžaduje.
 2. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo. Má-li právnická osoba více právních nástupců, může dojít k přechodu rozděleného družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce. Schválí-li představenstvo přechod družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce, platí, že tím schválilo i rozdělení družstevního podílu.

 

Článek 9

Splynutí družstevních podílů a rozdělení družstevního podílu

 1. V případě, že člen družstva nabude za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný podíl v den, kdy člen nabude další družstevní podíl.
 2. Družstevní podíl, se kterým je spojeno právo na užívání nebo právo na uzavření smlouvy o užívání více garáží, lze rozdělit pouze s předchozím souhlasem představenstva a pouze tak, aby každá jednotlivá oddělovaná část, reprezentující práva a povinnosti v družstvu, byla způsobilá být samostatným družstevním podílem dle těchto stanov, tj. odpovídající členskému vkladu s příslušným základním členským vkladem dle článku 4 stanov, vždy podle počtu garáží, jejichž právo užívání je s takovým podílem (členskými právy a povinnostmi) spojeno.
 3. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas s rozdělením družstevního podílu na části, pokud je rozdělení družstevního podílu v souladu s pravidlem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku.

 

Článek 10

Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká:
 2. písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a jeho členem,
 3. vystoupením člena,
 4. vyloučením člena,
 5. převodem družstevního podílu,
 6. přechodem družstevního podílu,
 7. smrtí člena družstva,
 8. zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
 9. prohlášením konkurzu na majetek člena,
 10. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
 11. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci,
 12. zánikem družstva bez právního nástupce.
 13. Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí tři (3) měsíce. Běh výpovědní lhůty začíná 1. (prvním) dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. –
 14. Člen může z družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle ust. § 613 ZOK. K zániku členství vystupujícího člena v tomto případě dochází uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno.
 15. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Člen může být vyloučen zejména z následujících důvodů:
 16. opětovně a přes výstrahu hrubě porušuje členské povinnosti, zejména pokud řádně nebo včas neplní své povinnosti ze smluvního vztahu s družstvem založeného příslušnými smlouvami, nebo
 17. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva.
 18. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. V písemné výstraze musí být uveden důvod jejího udělení a upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce 30 (třiceti) dnů. O udělení výstrahy, o jejím obsahu a o vyloučení člena z družstva rozhoduje členská schůze v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK.

 

Článek 11

Vypořádací podíl

 1. Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
 2. Vypořádací podíl se rovná majetkové účasti dosavadního člena, kterou tvoří základní členský vklad, další majetková účast dle odstavce 9) článku 4 těchto stanov, popř. další členský vklad.
 3. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (tří) měsíců ode dne, kdy byla schválena roční účetní uzávěrka a nemůže být vyplacen před předáním garáže.

 

Článek 12

Seznam členů

 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují:
  • jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
  • den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a
  • výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
 2. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechno změny evidovaných skutečností. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v  seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
 3. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo použít pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.
 4. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
 5. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.
 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů.

 

Článek 13

Práva a povinnosti členů družstva

a) Člen družstva má zejména tato práva:

 1. právo na uzavření smlouvy o užívání garáže a následně i na nerušené užívání příslušné garáže dle takové smlouvy;
 2. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva;
 3. volit a být volen za člena orgánu družstva;
 4. seznámit se před konáním členské schůze způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření družstva;
 5. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje;
 6. vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků;
 7. být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení;
 8. na obdržení ročního vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním garáže;
 9. převést svůj družstevní podíl, nebo jeho část, podle podmínek uvedených v těchto stanovách;
 10. při zániku členství jinak než převodem družstevního podílu na vypořádací podíl podle stanov;
 11. právo na vydání potvrzení o členství;
 12. uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva;
 13. podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva; tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov; a
 14. domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva, a to postupem a způsobem podle zákona.
 • b) Člen družstva má zejména následující povinnosti:
 1. dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů družstva;
 2. oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu;
 3. chránit zájmy a majetek družstva a nepoškozovat je/jej;
 4. dodržovat pokyny k užívání garáže, a řádně užívat garáž a její zařízení;
 5. dbát prospěchu družstva, respektovat práva ostatních členů;
 6. plnit řádně a včas povinnosti ze smluvního vztahu s družstvem založeného příslušnými smlouvami;
 7. řádně platit zálohy na služby, které jsou nezbytné k řádnému provozování garáže, zálohy na pojištění a daň z nemovitosti,  příspěvky na provozní fond a fond budoucích oprav, a vyrovnat řádně a včas nedoplatky při vyúčtování;
 8. plnit řádně a včas veškeré ostatní závazky vyplývající z jiných než smluvních vztahů vůči družstvu.
 • c) Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a naproti tomu má družstvo právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu.
 • d) Další vzájemná práva a povinnosti člena družstva jsou upravena příslušnými ustanoveními zákona a těchto stanov.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

ORGÁNY DRUŽSTVA

 

Článek 14

Orgány družstva

 Orgány družstva jsou:

 1. Členská schůze,
 2. Představenstvo,
 3. Kontrolní komise.
 4. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Volba učiněná v rozporu s tím je neplatná.
 5. Opětovná volba je ve všech volených orgánech družstva možná.
 6. Funkční období členů volených orgánů družstva (tj. členů představenstva a kontrolní komise) činí 5 (pět) let. Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům stejně.
 7. Je-li členem voleného orgánu fyzická osoba, musí dosahovat osmnácti (18) let, být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členem voleného orgánu družstva nemůže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené v ustanoveních o orgánech právnické osoby v OZ a v ZOK.
 8. Je-li členem družstva právnická osoba, která je zvolena za člena voleného orgánu družstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak tuto právnickou osobu-člena voleného orgánu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 9. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí člen orgánu písemným prohlášením doručeným tomu orgánu družstva, který jej zvolil. Jeho funkce zaniká uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena svým usnesením jiný okamžik zániku jeho funkce.
 10. O průběhu jednání každého orgánu pořizuje ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a případné námitky členů k přijatým usnesením uplatněné způsobem a s náležitostmi podle ZOK a těchto stanov, a další náležitosti uvedené v těchto stanovách u jednotlivých orgánů, nebo další náležitosti uvedené v případném jednacím řádu, schváleném členskou schůzí. Nedílnou součástí originálu zápisu je pozvánka na schůzi orgánu a prezenční listina.

 

Článek 15

Postavení a působnost členské schůze

 Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

 1. Členská schůze:
 2. mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 3. volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,
 4. určuje výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,
 5. schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 6. schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle ust. § 59 ZOK a její změnu a zrušení,
 7. schvaluje poskytnutí finanční asistence podle ust. § 608 ZOK,
 8. rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 9. rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty v souladu s ust. § 750 ZOK,
 10. rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
 11. rozhoduje o zřízení fondů a schvaluje jejich směrnice,
 12. schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu činnosti či podnikání družstva,
 13. rozhoduje o přeměně družstva, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,
 14. schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
 15. rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
 16. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 17. schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 18. rozhoduje ve věcech oprav prováděných nad rámec běžného rozsahu, ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně výběru dodavatele,
 19. rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
 20. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které ZOK ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené v ZOK do působnosti představenstva.
 21. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.

 

Článek 16

Svolání členské schůze

 • a) Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období a dále v případech uvedených v tomto článku stanov. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
 • b) Svolavatel nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 • c) Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň:
  1. firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze;
  2. místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
  3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
  4. program členské schůze a
  5. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
 • d) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení
 • e) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
 • f) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že:
 1. ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo
 2. družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, přičemž navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
 • g) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % (slovy: deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu (1/5) všech hlasů.
 • h) V ostatním se svolání členské schůze, resp. náhradní členské schůze, řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

 

Článek 17

Usnášeníschopnost členské schůze a pravidla jejího rozhodování

 1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů.
 2. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
 3. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2 ZOK, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.
 4. Každý člen má při hlasování na členské schůzi počet hlasů shodující se s počtem jím užívaných
  garáží.
 5. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zastoupen zmocněncem více než 1/3 (jedné třetiny) všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 6. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle ust. § 660 až ust. § 662 ZOK.

 

Článek 18

Rozhodování per rollam

 1. Rozhodnutí členské schůze se může uskutečnit způsobem per rollam.
 2. V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí.
 3. Návrh rozhodnutí obsahuje:
  • text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
  • lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 10 (deset) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi družstva,
  • podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí a
  • další údaje, určí-li tak stanovy
 4. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odstavce 3 písm. b) tohoto článku představenstvu písemně souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 5. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena při rozhodování per rollam formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí, kterého se vyjádření týká.
 6. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
 7. Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnutí přijato, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání členské schůze všem členům do deseti (10) dnů ode dne přijetí rozhodnutí per rollam; v oznámení musí být minimálně uvedeno, kromě data, celé znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení.

 

Článek 19

Představenstvo družstva

 1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.
 2. Představenstvo má sedm (7) členů.
 3. Družstvo zastupují ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva společně.
 4. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti členské schůze nebo kontrolní komise. Představenstvo v rámci své působnosti řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou podle zákona nebo podle těchto stanov v působnosti jiného orgánu družstva.
 5. Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení družstva, plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává výsledky hospodaření družstva, přijímá k tomu příslušná opatření a předkládá je ke schválení členské schůzi, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení a užití zisku nebo úhradu ztráty. Projednává návrhy a podněty kontrolní komise za účasti jejího zástupce.
 6. Představenstvo je povinno oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
 7. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; to neplatí, jedná-li se o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 8. Člen, který má být volen za člena představenstva, je povinen o skutečnostech uvedených v odstavci 7) tohoto článku předem informovat členskou schůzi. Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené činnosti nemá zakázány. Platí to obdobně i v případě, že některou z uvedených činností začne člen představenstva vykonávat v průběhu výkonu funkce člena představenstva, písemně oznámí tuto okolnost členské schůzi a členská schůze do 1 (jednoho) měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva.
 9. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
 10. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok.
 11. Jednání představenstva svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Svolává je písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům představenstva alespoň 7 (sedm) dnů před konáním jednání poštou či elektronickou poštou, pokud se tak usnese představenstvo hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání; k pozvánce se přikládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené teprve při zahájení jednání představenstva. Členové představenstva se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání představenstva písemným prohlášením nebo ústním prohlášením učiněným na jednání představenstva.
 12. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.
 13. průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohu originálu zápisu tvoří prezenční listina. V zápisu se také jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
 14. Činnost a jednání představenstva organizuje a řídí předseda, který také organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje v této činnosti místopředseda.
 15. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
 16. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce v průběhu funkčního období, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
 17. V případě, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.

 

Článek 20

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
 2. Kontrolní komise je při výkonu své působnosti nezávislá na ostatních orgánem družstva.
 3. Kontrolní komise má tři (3) členy, které volí členská schůze. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 4. Kontrolní komise upozorní představenstvo na zjištěné nedostatky a dohlíží na zjednání nápravy.
 5. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
 6. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda.
 7. každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat.
 8. Jednání kontrolní komise svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Svolává je písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům představenstva alespoň 7 (sedm) dnů před konáním jednání poštou či elektronickou poštou. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání jednání kontrolní komise a pořad jednání; k pozvánce se přikládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání kontrolní komise. Se souhlasem všech členů kontrolní komise lze projednat písemné podklady předložené teprve při zahájení jednání kontrolní komise. Členové kontrolní komise se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání kontrolní komise písemným prohlášením nebo ústním prohlášením učiněným na jednání kontrolní komise.
 9. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen kontrolní komise má jeden (1) hlas.
 10. Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
 11. V případě, že počet členů kontrolní komise neklesl pod polovinu, může kontrolní komise jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.

 

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

Článek 21

Základní ustanovení

 1. Finančními zdroji fondů jsou zejména členské vklady, výnosy z nájemného, dotace na opravy, zálohy na služby a příp. další zdroje. Příjmem fondů je i nájemné placené za užívání garáží pronajatých osobám, jež nejsou členy družstva. O rozdělení tohoto nájemného mezi jednotlivé fondy rozhoduje členská schůze.
 2. použití prostředků ve fondech rozhoduje členská schůze podle potřeb družstva v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a směrnicemi fondů.
 3. Družstvo může podle svých potřeb vytvářet i další fondy družstva, než jsou uvedeny ve stanovách. O zřízení fondů, které nejsou zřízeny stanovami, rozhoduje svým usnesením členská schůze, která též ve směrnicích stanoví pravidla pro tvorbu a podmínky čerpání jednotlivých fondů.
 4. Družstvo zřizuje ve stanovách fond oprav (dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice).

 

Článek 22

Fond oprav (dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice)

 1. Fond oprav se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného.
 2. Fond oprav se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů a na financování investičních nákladů, zejména rekonstrukcí a modernizací garáží.
 3. Způsob tvorby a použití tohoto fondu podrobně upravuje směrnice, schválená členskou schůzí.

 

Článek 23

Zisk a ztráta družstva

 1. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování potřeb členů – nájemců garáží a k dalšímu rozvoji družstva při uspokojování těchto potřeb.
 2. Ztráta družstva se hradí podle usnesení členské schůze, a to z následujících zdrojů:
 3. z nerozděleného zisku minulých let,
 4. ze zajišťovacích fondů, pokud byly usnesením členské schůze zřízeny,
 5. ze základního kapitálu formou snížení základního členského vkladu,
 6. kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až c).

  

 ČÁST ŠESTÁ

ZÁNIK, ZRUŠENÍ, A LIKVIDACE DRUŽSTVA

Článek 24

Zrušení a zánik družstva

 1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.
 2. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
 3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem.
 4. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

 

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Článek 25

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzi družstva.
 2. Pokud v těchto stanovách není určená zvláštní úprava, platí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 3. Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně závazným právním předpisům (zejména jejich kogentním nebo donucujícím ustanovením), např. vlivem pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.