Pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA
OKRESNÍ DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ SE SÍDLEM V ROUDNICI NAD LABEM

Níže podepsaní:

Jindřich Rädisch, dat. nar. 28.3.1944, bydlištěm Družstevní 644, 41108 Štětí
Jana Rousová, dat. nar. 23.7.1967, bydlištěm Obchodní 676, 411 08 Štětí

jako členové družstva Okresní družstvo garáží pro výstavbu a správu garáží se sídlem v Roudnici nad Labem, IČ 00227765, se sídlem Roudnice nad Labem, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl DrXXVI, vložka 310, kteří byli pověřeni svoláním členské schůze jednou třetinou členů družstva,

svolávají členskou schůzi družstva Okresní družstvo garáží pro výstavbu a správu garáží se sídlem v Roudnici nad Labem

která se bude konat dne 29.5.2017 v 17:00 hodin v sálu kulturního střediska v domě na adrese Dlouhá 689, 41108 Štětí (vchod z Mírového nám.).

Prezence členů družstva bude zahájena v 16:45 hod v místě konání členské schůze družstva.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

1) Zahájení a schválení programu zasedání členské schůze
2) Volba předsedajícího a zapisovatele
3) Rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změnou stanov družstva a schválení nového úplného znění stanov družstva.

Okresní družstvo garáží pro výstavbu a správu garáží se sídlem v Roudnici nad Labem se změnou stanov podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

Členská schůze družstva Okresní družstvo garáží pro výstavbu a správu garáží se sídlem v Roudnici nad Labem schválí nové úplné znění stanov družstva Okresní družstvo garáží pro výstavbu a správu garáží se sídlem v Roudnici nad Labem. Text nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.

4) Volba členů představenstva a členů kontrolní komise
5) Závěr

Tato pozvánka byla dnešního dne zveřejněna na internetové stránce www.garazesteti.cz, a tímto dnem se považuje za doručenou. Zároveň byla pozvánka osobně předána nebo zaslána všem členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů.

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu po předchozí domluvě s paní Janou Rousovou (tel.: 774335507, email: JanaRousova@seznam,cz) nebo s panem Jindřichem Rädischem (tel.: 603219288, email: Raedisch@seznam.cz), kteří podklady na požádání poskytnou.

Ve Štětí dne 11.4.2017

…………………………………………… ……………………………………………
Jindřich Rädisch Jana Rousová